Aanmeldingsformulier leerling Scholengroep Driestar-Wartburg 

Aanmeldings-formulier leerling Scholengroep Driestar-Wartburg

Geachte ouder/verzorger,

We zijn blij dat u uw kind inschrijft bij een van de scholen van Scholengroep Driestar-Wartburg. Hier vindt u ons inschrijfformulier. We verzoeken u vriendelijk om dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen, wat ongeveer 30 minuten in beslag zal nemen. Het is helaas niet mogelijk om de ingevulde gegevens tussentijds op te slaan. Na het invullen kunt u het formulier versturen door op de knop 'Aanmelding versturen' te klikken, die u onderaan het formulier vindt.

Het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en die van uw kind is voor ons van groot belang. We streven ernaar deze gegevens veilig te stellen. Na het indienen van uw aanmelding, zult u een e-mail ontvangen van onze leerlingenadministratie met inloggegevens. Deze zijn vereist voor het rechtsgeldig ondertekenen van het formulier. Het kan enkele werkdagen duren voordat u deze e-mail ontvangt.

Namens bestuur en directie,

Leerlingenadministratie

Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Aanmelding voor opleiding

In geval van aanmelding voor leerjaar 3 of 4 van het vmbo, leerjaar 4 of 5 van de havo of  leerjaar 4, 5 of 6 van het vwo, vult u ook het profiel in. Let op, selecteer alleen een profiel dat op de betreffende school wordt aangeboden.

Gegevens kind

Contactgegevens kind

School van herkomst

U kunt de schoolvestiging van de school van herkomst opzoeken door op het knopje met de drie puntjes achter 'Schoolvestiging' te klikken. Vervolgens kunt u de school opzoeken via de plaats waar de school gevestigd is of via de naam van de school.

Als de basisschool gebruik maakt van Onderwijs Transparant, vul dan ook de aan u verstrekte unieke code in bij Code Onderwijs Transparant.

Indien niet van de basisschool geef dan aan van welke opleiding:

Definitief advies basisschool

U geeft hieronder aan welke onderwijssoort de basisschool u heeft geadviseerd. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Specifieke ondersteuningsbehoefte

Geef aan of er voor uw kind sprake is van specifieke ondersteuningsbehoefte. Indien dat het geval is, geef dan met behulp van de schuifjes aan welke ondersteuning van toepassing is en geef een toelichting bij extra ondersteuning of geef een toelichting bij overige behoefte.

Als uw kind wordt aangemeld voor leerwegondersteuning (LWOO), praktijkonderwijs (PrO), trajectgroepen, locatie De Burcht, of een andere specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, dan vragen wij uw toestemming om zo nodig contact te leggen met hulpverlenende instanties. Wilt u, met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier, deze toestemming geven?

In geval van specifieke ondersteuningsbehoefte, zoals dyslexie, dyscalculie of een diagnose dient u de diagnostische verklaringen mee te sturen als bijlage(n). Denk hierbij aan het psychodiagnostisch onderzoeksverslag, het ontwikkelingsperspectief, het IQ-onderzoeksverslag en andere onderzoeks- en/of behandelverslagen. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als het dossier compleet is.

Geef bij de toelichting diagnose aan of er sprake is van dyslectie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, ADD, ADHD, ODD, autismespectrumstoornis, NLD, hechtingsstoornis en/of depressie. Geef vervolgens in een kernachtige probleemomschrijving aan wat de diagnose(s) voor uw kind beteken(t)en.

Geef bij extra ondersteuning aan:

 • welke extra ondersteuningsbehoefte uw kind nodig heeft,
 • welke ondersteuning door de basisschool is geboden,
 • welke externe hulpverlening is betrokken, waar deze hulp uit bestaat en wat het effect is (geweest),
 • hoe de relatie is van uw kind met leeftijdgenoten, leerkrachten en volwassenen.

Indien er sprake is van probleemgedrag geef dan hieronder aan waarvan sprake is en geef een toelichting. U dient problemen te melden en toe te lichten als er sprake is van

 • externaliserend gedrag (naar buiten, op andere gericht),
 • internaliserend gedrag (naar binnen, op zichzelf gericht),
 • verbaal geweld tegen personeel,
 • problematische werkhouding,
 • (dreigen met) fysiek geweld tegen schoolpersoneel,
 • (dreigen met) fysiek geweld tegen medeleerlingen,
 • aanhoudend storend gedrag in de les,
 • schoolverzuim,
 • politie- en justitiecontact,
 • gebruik van alcohol en/of drugs.

Medische bijzonderheden

Zijn er lichamelijke en/of psychische problemen (ziekten) die de school moet weten om goed om te kunnen gaan met uw kind?

Algemene opmerkingen

Indien u dit wenst, kunt u hieronder opmerkingen plaatsen die u graag kwijt wilt bij het aanmelden van uw kind.

Wenst in verband met heen en weer reizen geplaatst te worden bij leerlingen uit:

(alleen voor brugklasleerlingen en indien haalbaar)

Gegevens aanmeldende ouder / verzorger / voogd

Op het door u ingevulde mobiel nummer ontvangt u t.z.t. van de leerlingenadministratie een SMS bericht voor de digitale ondertekening. Als in de toekomst zaken in rekenining worden gebracht ontvangt de aanmeldende ouder, verzorger of voogd van dit kind ook de facturen.

Vul uw postcode + huisnummer in *

Tweede ouder/verzorger

Indien één van de ouders is overleden, of indien de ouders zijn gescheiden, wilt u dan hieronder de datum invullen?

Gezinssituatie

Wij informeren ouders met het ouderlijk gezag op gelijke wijze. Als er sprake is van één ouder met ouderlijk gezag, gaan wij ervan uit dat de ouder met het ouderlijk gezag de andere ouder informeert. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.

Hoeveelste kind bij ons als scholengroep:

Contactgegevens van een tweede verzorger of eventuele bijzonderheden van het gezin die u voor de school van belang acht:

Grondslagverklaring

De grondslag van de Scholengroep Driestar-Wartburg is Gods Woord en de daarop gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier tekent u ook de grondslagverklaring. Wanneer u de grondslagverklaring niet kunt of niet wilt ondertekenen, vernemen wij graag van u, in de toelichting, wat de achterliggende reden daarvan is.

Toestemmingen

Verder geeft u bij het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier toestemming voor:

 • gebruik van de persoonsgegevens overeenkomstig ons privacyreglement;
 • het deelnemen van uw kind aan excursies die een integraal onderdeel van het onderwijsprogramma vormen;
 • het publiceren van de examenuitslag van uw kind.

U stemt in met ons IT-reglement.

U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van u en uw kind. De toestemming is nodig op grond van artikel 6, lid 1a van de AVG. Voor informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Bij alle onderstaande toestemmingen hebben we standaard alles op 'toestemmen' gezet. Als u een bepaalde toestemming niet wilt geven klik dan de betreffende knop naar links.

U geeft toestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, opleiding, leerjaar, foto's en filmpjes. Op onze school laten wij onder andere met foto's en filmpjes zien waarmee we bezig zijn. Tijdens verschillende gelegenheden worden opnames gemaakt, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw kind kan op deze foto's te zien zijn. Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. We plaatsen geen foto's waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.

U geeft toestemming voor het aanbieden van diensten door de schoolfotograaf. Het betreft het delen van de naam, voornaam, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats. Er worden pas- en klassenfoto's gemaakt. De school gebruikt de foto's voor intern schoolgebruik overeenkomstig het register van verwerkingsactiviteiten. De school dient te beschikken over een recente foto, die de school kan gebruiken voor het verstrekken van een leerlingpas en het registreren van uw kind in het digitale leerlingvolgsysteem en andere digitale systemen, die gebruikt worden om uw kind te identificeren. Hiervoor heeft de school een gerechtvaardigd belang, namelijk enerzijds de beveiliging van en toezicht op personen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de school en anderzijds de mogelijkheid tot identificatie van uw kind in het kader van onderwijsdoeleinden en de begeleiding van uw kind.

U geeft toestemming voor het opnemen van persoonsgegevens van uw kind op een klassenlijst, telefoonlijst en/of deelnemerslijst. Het betreft naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, adres, postcode en/of woonplaats. Een klassenlijst en telefoonlijst worden aan klasgenoten verstrekt, bijvoorbeeld voor het opzetten van een telefoonboom oftewel een telefoonketen van de klas. Bij excursies, werkweken en dergelijke activiteiten moeten wij regelmatig een deelnemerslijst verstrekken aan de vervoersmaatschappij of aan het verblijf- of bezoekadres. Op deze lijsten beperken wij de vermelde persoonsgegevens tot het minimum dat noodzakelijk is voor een doelmatige lijst.

De school maakt gebruik van de Overstapservice Onderwijs ("OSO"). Door gebruik te maken van deze dienst kunnen wij veilig, juist en betrouwbaar het dossier overdragen met de gegevens van de leerling ten behoeve van het behoud van de doorlopende leerlijn van de leerling bij de overstap naar een nieuwe school en/of ten behoeve van de aanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs voor de begeleiding van de leerling.

Klik op 'Aanmelding insturen' om de inschrijving in te sturen: